رازک شیمی

عکس تنظیم نشد
شرکت رازک شیمی با هدف تهیه و توزیع مواد شیمیایی تخصصی و نهاده های کشاورزی از سال 1374 شروع به فعالیت نمود. عرضه مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله مواد اولیه صنایع شوینده ،دارویی وکودهای شیمیایی ،از قبیل مونوکلرو اسید استیک(MCA)و مواد حد واسطی همانند EDDHA, EDDHMA, EDDHSA, EBED, EDTA، و کودهای تهیه شده از کلاتهای فوق را در دستور کار خود قرار داد. اما با در نظر گرفتن جنبه بسیار مهم زیست محیطی ، این شرکت بیشترین توان خود را بر عرضه کودهای سازگار بامحیط زیست از قبیل کلات جدیدآهن EDDHSAM ، کود های مایع کلاته شده(میکرو المنتهای کلاته تک عنصری وچند عنصری ساده و فولویکی) وانواع کودهای NPK و هیومیکی بکار گرفته است.